2014-2015

Λειτουργεί με 6 τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ), Ολοήμερο Τμήμα & Τμήμα Ένταξης

μαθητές/μαθήτριες: 106

εκπαιδευτικοί/ειδικότητες: ΠΕ70 δασκάλες/δάσκαλοι, ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ71 Ειδικής Αγωγής, ΠΕ05 Γαλλικών (διάθεση από δευτεροβάθμια), ΠΕ08 Εικαστικών (διάθεση από δευτεροβάθμια)