2013-2014

μαθητές: 101

εκπαιδευτικοί: ΠΕ70 δάσκαλοι/δασκάλες: 7, ΠΕ71 Ειδικής Αγωγής:1, ΠΕ06 Αγγλικών:1, ΠΕ16.01 Μουσικής: 1, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών:1

τάξεις: Α΄, Β΄,  Γ,  Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Ολοήμερο

Τμήμα Ένταξης